Skip to main content

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si informačnú povinnosť informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov plníme prostredníctvom nasledujúcich in formácii o spracovaní Vašich osobných údajov.

Užívateľom a Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť FALCON CORPORATION, s.r.o. so sídlom Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, IČO: 44 626 002, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 56925/B.

V súvislosti s dodávkou našich služieb a produktov sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje a údaje Vašich zamestnancov na základe zmluvného vzťahu bez Vášho súhlasu.

Osobné údaje získané od Vás vyplnením kontaktného formulára za účelom získania cenovej ponuky sme oprávnení spracúvať ich taktiež bez Vášho súhlasu.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára sa budú využívať a uchovávať po dobu 1 roka a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.

Vaše práva vyplývajúce zo spracovania Vašich osobných údajov sú nasledujúce:

 • Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
 • Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Naše povinnosti vyplývajúce zo spracovania Vašich osobných údajov:

 • vymazať ich ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • vymazať ich ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • vymazať ich ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • vymazať ich ak namietate voči ich spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,

Žiadosť o ich vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
 • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s Vašim súhlasom,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo v prípade potreby uplatnenia niektorého z Vašich práv nám napíšte na: info@novyjantar.sk .

Vaše právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k

porušeniu Vašich práv, nie je nijako obmedzené.